Поиск работ


Заказать реферат

Информация о работе (ID:772)
загрузка...
Название Інструменти грошово-кредитної політики Центрального банку та їх використання в Україні.
Раздел Деньги и кредит
Тип работы Диплом
Объем 65 стр.
Цена бесплатно
Размер 613 kb
Добавлена 17.05.2004
Переходов 1580
Скачать Скачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание Вступ 2
Глава I. Інструменти грошово-кредитного регулювання та їх характеристика. 6
1.1. Загальна характеристика інструментів грошово-кредитного регулювання 6
1.2. Характеристика інструментів прямого впливу на економіку 11
1.3. Характеристика інструментів опосередкованого впливу на економіку 14
Висновки до розділу 17
Глава II. Аналіз використання інструментів грошово-кредитного регулювання 18
2.1. Аналіз монетарного розвитку в Україні 18
2.2. Аналіз використання інструментів монетарного регулювання прямого впливу на економіку 22
2.3. Аналіз використання інструментів опосередкованого впливу на економіку 26
Висновки до розділу 39
Глава III. Шляхи та методи підвищення ефективності інструментів грошово-кредитної політики Центрального банку України 41
Висновки до розділу 54
Висновки 56
Список використаної літератури 60
Додаток 1. Деякі показники розвитку банківської системи на 01.01.2004 64
Додаток 2. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2004 року 68
Додаток 3. Показники, що характеризують Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік 69
Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-ІІІ).
4. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ).
5. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21.
6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
7. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет- представництво Президента України, 2003.
8. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет- представництво Президента України, 2004.
9. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки.//Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
10. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
11. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
12. Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.Я. Новак / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
13. Гроші та грошова політика: Підруч. для ВНЗ / Костіна Н.І. — К., 2001. — 224 с.
14. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб для ВНЗ / Гриценко О. — К., 1997. — 180 с.
15. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплін. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мирун М.І. — К., 2002. — 124 с.
16. Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ. Затверджено Мін. освіти і науки України / Савлук М.І. — К., 2002. — 604 с.
17. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 421 с.
18. Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / І.В. Дорошенко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.
19. Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Т.О. Кричевська / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 20 с. — укp.
20. Грошово-кредитні механізми структурного розвитку економіки в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Е.Е. Галієв / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 15 с. — укp.
21. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
22. Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.А. Кравченко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
23. Джураева К. Переход к косвенному денежно-кредитному регулированию в условиях либерализации экономики (уроки международного опыта) // Экономическое обозрение. -2000. -№6.
24. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів (за даними місячного балансу) 2004 рік. // Інформаційна довідка НБУ - http://bank.gov.ua/Bank_supervision/Econom_norms/2004.htm
25. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45
26. Кузнєцова А., Карпа Я. Банківський сектору країни як джерело фінансування інвестиційно-іноваційної діяльності. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.60-64.
27. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (практичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№2.
28. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (практичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№3-4.
29. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
30. Матеріали серверу Національного банку України - http://www.bank.gov.ua
31. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку у Грудні 2003-го року. // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.47.
32. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку у Січні 2004-го року. // Вісник НБУ. -2004. -№3. –С.69.
33. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року.// Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.70
34. Оцінка нового Закону України “Про Національний банк України” в контексті автономії центрального банку. Ольга В. Руда. Том 2, К:,1999.
35. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.// Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43
36. Петрик О. Якою має бути стратегічна ціль монетарної політики? // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.20-25.
37. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с.
38. Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / П.О. Нікіфоров / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 38 с. — укp.
39. Річний звіт Національного Банку України за 2002 рік.
40. Сучасна Україна: шляхи, форми, проблеми реформування банківської системи.// Доповідь Голови Національного банку України С.Тігіпка на парламентських слуханнях з питань фінансів і банківської діяльності. Київ. - 2 квітня, 2003 р.
41. Сучасний стан законодавчого забезпечення та регулювання фінансового сектору: Сильні та слабкі сторони .// Експертна група Центру з питань економічного законодавства. К:2001
42. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа
мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України. -2003. -№9.
43. Терещенко О. Регуляторні можливості центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.9-12.
44. Тигіпко С.Л. Банківська реформа: рік перший. –К.:НБУ, 2004. -18 с.
45. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. // Електронна версія підручника - http://statarchuk.narod.ru/Download/Books/Credit.rar
Список литературы Литература к работе...

©: 2011-2017 infoworks.ru | Статьи партнёров |