Заказать реферат

Информация о работе (ID:4999)
НазваниеКонтрольна робота з політології
РазделПолитология
Тип работыКонтрольная
Объем15 стр.
Ценабесплатно
Размер23 kb
Добавлена11.06.2009
Переходов1675
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеТести
1. Автором концепції ідеальної держави був:

а) Сократ;
б) Аристотель;
в) Платон;
г) Демокрит.


2. В якому столітті політологія перетворилась остаточно в науку?

а) в XV столітті;
б) в XVI столітті;
в) в XVII столітті;
г) в XVII столітті;
д) в середині XIX століття;
є) в XX столітті.


3. Що входить до структури політики:

а) політичний інтерес;
б) політичні відносини
в) політична організація;
г) політичні почуття;
д) політична діяльність;
є) політичні уявлення.


4. Яким терміном позначають політику що ігнорує мораль?

а) секуляризація;
б) егалітаризм;
в) макіавеллізм;
г) бонапартизм.


5. Ідею залежності форми правління від розмірів держави висловив:

а) Ж.Ж. Руссо;
б) Ф. Вольтер;
в) III. Монтеск'є;
г) Д. Дідро.


6. Якими якостями має володіти суб'єкт політичної влади:

а) воля до влади;
б) авторитет;

в) готовність брати на себе відповідальність;
г) компетентність.


7. Якому суспільному класу належить провідна роль в історичному та політичному процесі (з точки зору марксизму)?

а) буржуазії;
б) інтелігенції;
в) пролетаріату;
г) селянству.


8. Політична думка Київської Русі зазнала найбільшого впливу:

а) Китаю;
б) Єгипту;
в) Західної Європи;
г) Візантії.


9. В якому історичному документі вперше сформульовані державно-правові норми:

а) Літопис самовидця;
б) Слово о полку Ігоревім;
в) Руська Правда
г) Конституція гетьмана Пилипа Орлика.


10. Першою організацією, що розробила програму українського на-ціонального руху була:

а) «Південне товариство»;
б) православні братства;
в) Кирило-Мефодіївське товариство;
г) народники.


11. Яку форму державного устрою пропонувало Кирило-Мефодіївське товариство?

а) загальнослов'янську федерацію;
б) унію України, Росії, Польщі;
в) конфедерацію;
г) унітарну державу.


12. Назвіть авторів насильницької революційної теорії зміни влади і утвердження диктатури пролетаріату і соціалістичного ладу:

а) Жан Жак Руссо, Вольтер;
б) Сен-Сімон, Фур'є, Роберт Оуен;
в) К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін;
г) К.Каутський, М.Плеханов;
д) Ф.Лассаль, Ф.Меріна, П.Лафарг.

13. Хто першим в історії політичної думки висловив ідею розподілу влади:

а) І. Кант;
б) Ш.-Л. Монтеск'є;
в) Аристотель;
г) Платон;
д) А.Августин;
є) М.Вебер.


14. Хто поклав початок розв'язанню проблеми типології політичної системи:

а) Аристотель;
б) Г.Алмонд;
в) Сократ;
г) К.Маркс;
д) Платон;
є) В.Ленін.


15. Яка суспільна верства, згідно з М. Грушевським, була провідною в політичному і національному житті України?

а) робітничий клас;
б) інтелігенція;
в) селянство;
д) «герой історії».


16. Який тип політичного режиму В. Липинський вважав оптималь-ним для України?

а) демократію;
б) деспотію;
в) охлократію;
д) класократію.


17. За джерелом влади політичні системи бувають:

а) демократичні (конституційні);
б) консервативні;
в) командні;
г) прогресивні;
д) автократичні;
є) змагальні.


18. Найістотнішими ознаками держави є:

а) суверенітет, примус, право на застосування сили, право, апарат управління, територія;
б) представницькі органи;
в) відносини політичної влади;
г) адміністративні органи влади.


19. Функції держави поділяються на:

а) зовнішні;
б) внутрішні;
в) внутрішні і зовнішні;
д) військові, економічні, політичні.


20. Концепції походження держави:

а) патріархальна;
б) демократична;
в) насильства;
г) психологічна;
д) соціально-економічна;
є) теоретична;
ж) морально-естетична;
з) цивілізаційна


21. Парламентсько-президентська республіка це:
а) держава, в якій президент обирається народом, є главою держави і очолює виконавчу владу;
б) держава, в якій глава держави (президент) особисто пропонує склад уряду, який обов'язково повинен затверджуватися парламентом;
в) держава, в якій верховна влада повністю зосереджена в центрі, а скла-дові держави не мають ознак самостійності;
г) держава, в якій верховенство в системі державної влади належить пар-ламенту.

22. Україна за своїм устроєм є:
а) унітарна держава;
б) держава з децентралізованою владою, широким місцевим самовряду-ванням;
в) з централізованою державною владою;
г) відсутність будь-якої державної організації.
23. Яке твердження вірно відображає сутність сучасного поняття «громадянське суспільство»?
а) громадянське суспільство рівнозначно (тотожне) державі;
б) громадянське суспільство протистоїть державі;
в) громадянське суспільство не залежить від держави;
г) громадянське суспільство і правова держава є взаємозалежними і взаємопов'язаними інститутами;

24. Демократичний режим характеризується такими ознаками:
а) наявність представницьких установ;
б) централізація та бюрократизація державного управління;
в) наявність лише однієї партії та ідеології;
г) державна влада розділена на законодавчу, виконавчу, судову;
д) мілітаризація суспільного життя;
є) відсутність політичної цензури ЗМІ.

25. До тоталітарних режимів відносять:

а) фашистський;
б) націонал-соціалістський;
в) більшовицький;
г) всі перераховані.


26. Ознакою авторитарного режиму є:

а) обмежений плюралізм;
б) легальні механізми зміни влади;
в) єдина офіційна ідеологія;
г) однопартійність.


27. Ознакою якого політичного режиму легальна діяльність опози-ції?

а) тоталітарного;
б) авторитарного
в) демократичного;
д) охлократичного.


28. Що є головною умовою існування демократичної політичної сис-теми:
а) виборність органів місцевого самоврядування;
б) наявність політичних партій;
в) обмежений в часі мандат на перебування при владі;
г) гарантування реальної можливості вибирати серед багатьох кан-дидатів;
д) наявність громадських організацій.

29. Політична система забезпечує:
а) стабільність розвитку суспільства;
б) внутрішню і зовнішню безпеку країни;
в) економічний розвиток держави;
г) розробку законодавчої системи;
д) формування естетичної свідомості.

30. Політична свідомість це:
а) реальні практичні відносини, взаємозв'язки соціальних суб'єктів, у яких — відображаються їхні інтереси і здійснюється політична діяльність;
б) система управління політичним процесом;
в) опосередковане відображення політичного життя;
г) сприйняття політичної сфери.

31. Анархія - це ідеологія, що відстоює:
а) владу держави;
б) пріоритет суспільства в політичних відносинах;
в) заперечення держави як форми організації суспільства;
г) заперечення нічим не обмеженої свободи людини.

32. Закрита політична культура — це культура:
а) що легко вбирає інший культурний досвід;
б) здатна до новацій та модернізацій;
в) зі складною структурою;
г) зорієнтована тільки на власні локальні цінності.

33. Сутністю лібералізму як ідеології є:
а) святість держави;
б) особливе положення індивідууму;
в) пріоритет суспільства;
г) святість власності та свобод особи.

34. Що не є суб'єктом формування політичної культури суспільства:
а) держава;
б) політичні партії;
в) ЗМІ;
г) групи родичів.

35. Яким чином формуються верхні палати парламенту?
а) прямими виборами,
б) нижніми палатами;
в) монархом;
г) президентом;
д) непрямими виборами;
є) призначенням;
ж) змішаним способом;
з) за бажанням.

36. Формування сучасної української багатопартійності бере поча-ток:
а) в 80-х рр. XX ст.;
б) в середині 90-х рр. XX ст.;
в) на рубежі 80-х-90-х рр. XX ст.;
г) в нинішній час.

37. Які об'єднання відносять до нових громадських організацій та рухів?
а) робітничі, антифашистські;
б) екологічні, альтернативні, рухи порятунку, антиглобалістські;
в) соціал-демократичні;
г) антифашистські, молодіжні.

38. Об'єктом соціальної політики є:
а) соціальна сфера суспільства;
б) політична сфера суспільства;
в) національні відносини;
г) фінансово - кредитна сфера.

39. У соціальній державі соціальну допомогу одержують:
а) прошарки населення з рівнем доходу нижче середнього;
б) всі прошарки населення;
в) середні прошарки;
г) маргінальні прошарки.

40. Політизація церкви - це:
а) процес залучення церкви, віруючих до активної політичної бороть-би;
б) це утворення релігійних політичних партій;
в) це боротьба за владу в церкві;
г) це церковний розкол.

41. Головним сучасним політико-економічним завданням українсь-кої держави є:
а) відокремлення політики від бізнесу, бізнесу від влади, тобто перетво-рення олігархічно-кланової системи на соціально ринкову;
б) активне здійснення політики приватизації;
в) необхідність зовнішніх запозичень;
г) активний розвиток внутрішнього ринку.

42. Референдум про політичне самовизначення українського народу відбувся:

а) 1 грудня 1991 р.;
б) 1 грудня 1990 р.;
в) 3 червня 1992 р.;
г) інша відповідь.


43. У чому полягає сутність стратегічного партнерства у міжнарод-них відносинах?
а) це спільне довгострокове здійснення державами своїх ключових ін-тересів;
б) це спільне здійснення державами економічних інтересів;
в) це спільне здійснення державами геополітичних проектів;
г) це спільне здійснення державами військових проектів.

44. Сепаратизм - це:
а) неконкурентний тип партійної системи;
б) конкурентний тип партійної системи;
в) рух за територіальне відокремлення;
г) рух за територіальне відокремлення тієї або іншої частини держа-ви.

45. Політичний терор - це:
а) опозиційна діяльність;
б) опозиційна діяльність з метою залякування;
в) опозиційна діяльність екстремістських організацій з метою заля-кування;
г) залякування.

46. Сукупність владних інститутів, що пов'язані між собою і створю-ють стійку цілісність - це:
а) структура політичної системи;
б) функції політичної системи.

47. Що із наведеного нижче відноситься до функції судової влади?
а) затвердження кадрових призначень в усій владній структурі;
б) соціальний контроль;
в) посередництво в разі розбіжностей між суб’єктами.

48. Які функції повинна виконувати виконавча влада?
а) забезпечувати реалізацію законів;
б) забезпечувати підбір кадрів, які будуть виконувати організаційно-технічні функції в парламенті та структурах судів;
в) затверджувати бюджет;
г) контролювати діяльність засобів маїсової інформації.

49. Яка гілка влади повинна безпосередньо займатись відносинами та зв'язками із зовнішнім світом?

а) парламент;
б) адміністрація президента (канцелярія монарха);
в) судова влада;
г) уряд.


50. Статус Президента України:
а) глава уряду;
б) голова Верховної ради;
в) координатор органів виконавчої влади;
г) глава держави.
Логічні завдання та проблемні питання
5. Одне з найбільш лаконічних визначень демократії зробив президент СІЛА А.Лінкольн: «Демократія - це є правління народу, обране народом і для народу».
Порівняйте це визначення з сучасною політичною практикою, зробіть висновки.
Список литературыЛитература к работе...

©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |