Заказать реферат

Литератра к работе «Зовнішньоторговельні інтереси країни та особливості їх реалізації в Україні»
(код работы - ID:1172)


НазваниеЗовнішньоторговельні інтереси країни та особливості їх реалізації в Україні
РазделМеждународная экономика
Тип работыДиплом
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції)" від 24.12.2002 р. №347-IV.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 22.12.98 р. № 334-ХІV.
3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" від 22.12.98 р. № 333-XIV.
4. Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" від 17.07.1997 р. № 468/97-ВР.
5. Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.1998 р. №332-XIV зі змінами від 23.03.2000 р.
6. Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р. № 330-ХІV.
7. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність від № 959-ХІІ 16.04.91 р. зі змінами і доповненнями.
8. Закон України "Про митний тариф України" від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ.
9. Закон України "Про митну справу в Україні" від 25.06.1991 р. № 1262-ХІІ.
10. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. №92-ІV.
11. Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цінової політки у сфері зовнішньоекономічної діяльності" від 10.02.96 р. № 124/96.
12. Указ Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" №1573/99 від 15.12.99.
13. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі” від 05.09.2001 р. №797/2001.
14. Указ Президента України “Про застосування Міжнародних правил інтерпретації торгових термінів” від 04.10.94 р. № 567/94.
15. Указ Президента України “Про програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі” №104/2002 від 05.02.2002 р.
16. Указ Президента України “Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” №84/95 від 27.01.95 р.
17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення механізму відшкодування бюджетної заборгованості з податку на додану вартість за операціями з експорту продукції” від 01.03.2002 р. №243.
18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні" від 04.11.97 р. № 1211.
19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України” від 22.11.99 р. № 2120.
20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про митно-тарифну раду України” від 07.02.97 р. № 62.
21. Авдокушкин Е.Ф. Международные экономические отношения. - М.: Юристъ, 1999. – 368 с.
22. Антология экономической классики в 2-х т. Т. 2.- М.: “Эконов”. 1992. – 486 с.
23. Бендерький Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України // Економіка України. – 2000. – С. 70-74.
24. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. - М.: "Финансы и статистика", 1996. – 158 с.
25. Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ): Автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.05.01 / А.В. Сбітнєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.
26. Внешняя торговля в новых независимых государствах / Под ред. К. Миклопулуса, Д.Г. Тарра: Исследования экономических систем на стадии трансформации. Вашингтон: МБРР/ Всемирный Банк, 1995. - № 13. – 261 с.
27. Воронова С.М., Мазаракі А.А. Україна в міжнародній торгівлі. – К.: 1998. – 287 с.
28. Гiл Чарлз В.Л. Мiжнародний бiзнес: Конкуренцiя на глобальному ринку / Пер. з англ. А.Олiйник, Р.Ткачук. - К.: Основи, 2001. - 856 с.
29. ГАТТ – структура и деятельность. Женева: Секретариат ГАТТ, 1992. – 157 с.
30. Герчикова Ирина Никоновна. Международное коммерческое дело: Учебник для студ. вузов, обуч. по направлениям и спец. "Менеджмент", "Экономика" и "Коммерция". — М. : Банки и биржи, 1996. — 501с.
31. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 488 с.
32. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
33. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.
34. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно-правові та економічні питання). – К.: УАЗТ, 1999. – 166 с.
35. Документ ГАТТ MTN GNG/NG 14/w/42 // Секретариат ГАТТ – Женева: ГАТТ, 1990.
36. Дослідження торговельної політики України. Світовий банк, 2004. –200 с.
37. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства; Высшая школа международного бизнеса / Л.И. Евенко (общ.ред.и вступ.ст.). — М. : Дело Лтд, 1994. — 746с. — (Зарубежный экономический учебник).
38. Дюмулен И.И. Современный тарифный и нетарифный протекционизм. - М.: Международные отношения, 1975. – 277 с.
39. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.С. Науменко; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
40. История экономических учений: учебник для экон. спец. вузов /Рындина М.Н., Василевский Е.Г., Голосов В.В. - М.: Высшая школа, 1983.
41. Кейнс Дж. М.. Избранные произведения: Пер. с англ. /Предисл., коммент., сост. А.Г. Худокормов. – М.: Экономика, 1993. – 543 с.
42. Кейнс Дж. М.. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: “Прогресс”, 1978.
43. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. –К.:Центр навчальної літератури, Видавництво „АртЕк”, 2002. –436 с.
44. Конференция стран-участников ГАТТ в Пунта-дель-Эсте. // авт. не указ. – Женева: Секретариат ГАТТ, 1993.
45. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
46. Ливенцев Н.Н. “Невидимый” арсенал торговой войны. М.: Международные отношения.-1980. - С. 216.
47. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. — М. : Банки и биржи, 1995. — 152 с.
48. Международные экономические отношения / Под ред. С.Ф.Сутырина. - С.-Петербург: Нева, 1996. – 245 с.
49. Милль Дж. Ст. “Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии”. Т. 2. // Издательство “Прогресс”, 1980. – 480 с.
50. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
51. Осика С.Г., Коновалов В.В., Осика А.С. Антидемпiнговi, компенсацiйнi та спецiальнi заходи. - К.: УАЗТ, 2000. - 397 с.
52. Осика С.Г., Стюарт П. Теренс та iншi. Новiтнє українське законодавство по регулюванню проблем демпiнгового, субсидiарного та масованого iмпорту. (Перший Антидемпiнговий кодекс України). - К., УАЗТ, 1999. - 112 с.
53. Основні показники економічного та соціального розвитку України // Матеріали офіційного серверу Міністерства економіки України – [http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38464&cat_id=38737]
54. Офіційна сторінка Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції. – http://www.me.gov.ua
55. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с франц. Общ. ред. Н.С. Бабинцевой. – М.: Прогресс, Университет. 1994.
56. Перелік продукції, нормативна документація на яку або імпорт якої підлягає обов’язковому розгляду в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби від 20.10.1995р. № 190, зареєстровано в Мінюсті України 03.01.1996р. № 6/1031.
57. Платіжний баланс України за 2004 рік. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України. –К.:НБУ, 2005. –92 с.
58. Портер М. Международная конкуренция. М.; “Международные отношения”, 1993, 845 с.
59. Прес-реліз конференції “Україна і Світова організація торгівлі”. – Київ, 03.07.2002. – http://www.uceps.com.ua.
60. Проблеми формування зовнішньоекономічної стратегії в умовах трансформаційних процесів в Україні // Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – УАЗТ. – 1998. – Травень. – 66 с.
61. Рикардо Д. “Начало политической экономии и податного обложения” // Государственное экономическое издательство, Москва, - 1929. – 366 с.
62. Сиденко В., Барановський О. Україна і Світова організація торгівлі: як збільшити плюси та зменшити мінуси // Дзеркало тижня. -2002. - №26(401).
63. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов: Кн. IV “О системе политической экономии”. - М.: Соцэкгиз, 1935. - 552 с.
64. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік.
65. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
66. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі / Навч. посібник за редакцією П’ятницького В.Т. – К.: UEPLAC, УАЗТ, 2001. – 92 с.
67. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 418 с.
68. Heckscher E. The effect of foreign trade on the distribution of income //H.S. Ellis and L.A.
69. Heffernan Sh., Sinclair P. Modern international economics. – Oxford, UK. @ Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1993. – 334 p.
70. Krugman P.R. (ed). Strategic trade policy and the new international economics/ - Cambridge, Mass.: MJT Press, 1986. – 313 p.
71. Leontief W., et al. Studies in Structure of the American Economy. New York, 1953.
72. Nelson R. The evolution of competitive or competitive advantage: A preliminary report on a Study: IIASA Working Paper No/ WP – 96 – 21. – Luxemburg: International Institute for Applied Systems, February 1996. – 38 p.
73. Ohlin B. International trade. - Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933. – 189 p.
74. Samuelson P. International factor price equalization onceagain //Economics Journal. – 1949. – Vol. 59. – P. 181-196.
75. Vernon R. International investment and international trade in the product cycle //Quarterly Journal of Economics. – May 1966. – Vol. 80, No. 2. - P. 190-207.
76. Vernon R. The product cycle hypotheses in a new international, environment //Oxford Bulletin of and Economics and Statistics, 1979. – Vol. 41. No. 4. – P. 86-100.
77. WTO такое WTO? / Л. Шандровська – Бизнес. - №7(526), 17.02.2003. – С.62-63.
©: 2011-2022 infoworks.ru | Статьи партнёров |