Заказать реферат

Литератра к работе «Засоби регулювання грошового ринку»
(код работы - ID:1157)


НазваниеЗасоби регулювання грошового ринку
РазделДеньги и кредит
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ.
3. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ).
4. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 19 червня 2003 року N 980-IV // Відомості Верховної Ради. –2004. –№2. –С. 6.
5. Закон України „Про іпотеку” від 5 червня 2003 року N 898-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. –№38. –С.313.
6. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 року N 979-IV // Відомості Верховної Ради. –2004. –№1. –С.1.
7. Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 року N 978-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. –№52. –С.377.
8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік. Схвалені Рішенням Ради НБУ від 17.09.2003 року №21.
10. Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 рік. Схвалені Рішенням Ради НБУ від 10.09.2004 року №17 // Вісник НБУ. –2004. –№10. –С.4-7.
11. Антонов Н.Г., Пессель М.А.. Денежное обращение, кредит и банки. К.:Знання – 1995.
12. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001 р. –236 с.
13. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. –2003. –№14(439).
14. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. –169с.
15. Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.Я. Новак / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
16. Государственное регулирование рыночной экономики. - М., 2001. - с. 85.
17. Гроші та грошова політика: Підруч. для ВНЗ / Костіна Н.І. — К., 2001. — 224 с.
18. Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ. Затверджено Мін. освіти і науки України / Савлук М.І. — К., 2002. — 604 с.
19. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2003. –421 c.
20. Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Т.О. Кричевська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 20 с. — укp.
21. Грошово-кредитні механізми структурного розвитку економіки в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Е.Е. Галієв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 15 с. — укp.
22. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45
23. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. С. 48-52.
24. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
25. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку у Січні 2004-го року. // Вісник НБУ. -2004. -№3. –С.69.
26. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року.// Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.70
27. Річний звіт Національного Банку України за 2002 рік.
28. Річний звіт Національного Банку України за 2003 рік.
29. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. – К., 1999. –с.98.
30. Шаповалова М., Єрліна Т. Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні // Вісник НБУ. –2004. –№10. –С.4-7.
31. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов. – М., 1999. – с. 57.
©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |