Заказать реферат

Литератра к работе «ЄС та його склад. Структура, мета, механізми наднаціонального регулювання»
(код работы - ID:1005)


НазваниеЄС та його склад. Структура, мета, механізми наднаціонального регулювання
РазделМеждународные отношения
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Проект Договору про запровадження Конституції для Європи. Схвалена консенсусом Європейського Конвенту 13 червня та 10 липня 2003 (2003/С 169/01)
2. Послання Президента України до Верховної Ради «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки».
3. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України. -2004. -№1.
4. Вплив інституційного фактору на структуру та ефективність економічної політики ЄС: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ Ю.Л. Грінченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — укp.
5. Геоекономічні трансформації в Центрально-Східному регіоні Європи в контексті національних пріоритетів України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.М. Грущинська; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 18 с. — укp.
6. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
7. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2003. –421 c.
8. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.
9. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
10. Досвід європейської інтеграції Польщі: перспективи для України: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / М.Б. Басараб; Нац. ін-т стратег. дослідж., Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2004. — 15 с. — укp.
11. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Н.М. Буренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 26 с. — укp.
12. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15.
13. Зінчук В. «Нова» Європа борозни не зіпсує? // Високий Замок, 15.07.2004. Електронна стаття з серверу http://www.wz.lviv.ua.
14. Знайомтесь: Європейский Союз (коротка історія, сьогодення, цифри та факти) // Електронна стаття – [http://www.gazdagroup.com/gazda/ua/eu-info.html]
15. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraіne.com
16. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
17. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 776 с.
18. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
19. Кернз В. Вступ до права Європейського союзу: Навч. посіб: Пер. З англ. –К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. –381 с.
20. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. –К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
21. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
22. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. –2004. –№2. –С.3-6.
23. Кузнєцова Л.І. Кузьменко В.П. Досвід Європейської інтеграції та можливості його використання у СНД // Стратегічна панорама. –1998. –№1-2.
24. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України // Актуальні
проблеми економіки. –2003. –№5.
25. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
26. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації // Економіка України. –2003. –№7.
27. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
28. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.// За ред. Г.Н.Климко. К.:Знання, 1997. – 743 с.
29. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.
30. Павленко І. Подальше розширення НАТО та ЄС – українські перспективи // Львівська газета від 29.03.2004.
31. Пєшков О. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Вісник податкової служби. –№42. –2002.
32. Питання на іспит з міжнародних економічних відносин // Електронний посібник – [http://kimo.univ.kiev.ua/MEO.htm].
33. Посельський В. Україна – Європейський союз: кінець „діалогу глухих” уже не за горами // Дзеркало тижня. – 2003. –№46(471).
34. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
35. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaіe.org/vіewdoc.php?typeedіt=s&іdn=820
36. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи // Електронна стаття – [http://www.geocіtіes.com/nspіlka/lіbrary/sepetyj_3.html].
37. Сіденко В. Розширення Європейського союзу на схід: наслідки для України // Національна безпека і оборона. –2000. –№9 (9).
38. Служити Європі. Популярно про установи Європейського Союзу Пер. з англ. - К.: К.І.С., 2000. - 40 с.
39. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
40. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
41. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000.
42. Хав’єр Солан. Стаття про розширення Європейського Союзу // Електронна стаття – [http://www.delukr.cec.eu.int/site/page27340.html?template=print]
43. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
44. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник. –К.:КНЕУ, 2001. –195 с.
©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |